Nem akarunk e-matricát! NEMatrica!

E-matrica Petíció

Címzettje: a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara által a Magyar Ügyvédi Kamarába delegált tagok

Tárgya: az új Ügyvédi törvény 45. §-ának az egyedi okirat-azonosító bevezetésére vonatkozó tervezett módosítása (közkeletű nevén: e-matrica)

A tények: az Igazságügyi Minisztérium által a parlament elé terjesztett, az ügyvédi tevékenységről szóló törvénytervezet eredeti 45. §-ában a következők szerepeltek:

“45. § Ingatlanra vonatkozó vagy ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló ügyvédi tevékenység során az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ingatlan-nyilvántartási adatokat és a tulajdonjogra, az ingatlannal kapcsolatos egyéb jogra vonatkozó okiratokat köteles ellenőrizni.”

A Parlament honlapján 2017. május 23-án megjelentek mindazon módosító indítványok, melyeket a Parlament hatáskörrel rendelkező bizottsága támogatott. A módosító indítványok között feltűnt egy új szövegezésű 45. §. Az egyéni képviselői indítványok között nem található módosító javaslat, ezért úgy tűnik, a módosítást maga az előterjesztő Igazságügyi Minisztérium kezdeményezte. Ami meglepő, mivel a most következő pont sem a korábban az ügyvédi törvénytervezet előtt kiadott “tézisekben” nem szerepelt, sem pedig az eredeti törvénytervezetben. Az új szövegezés a következő:

“45. § (1) A területi kamarák által elektronikusan működtetett ellenjegyzési nyilvántartás a jogügyletek biztonságának elősegítése érdekében ellenjegyzett okiratonként tartalmazza
az ellenjegyző ügyvéd nevét és kamarai azonosító számát,
a papíralapú okirat esetében az egyedi okirat-azonosítót,
az egyedi okirat-azonosító szolgáltatásának időpontját,
az ellenjegyzett okiratról az ellenjegyző ügyvéd által készített elektronikus lenyomatot,
az elektronikus lenyomat készítésének időpontját.
(2) Az ellenjegyzési nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az elektronikus lenyomat készítésétől számított tíz évig tartalmazza.
(3) Az ellenjegyzési nyilvántartásból a területi kamara
az ügyvéd kamarai azonosító száma és az egyedi okirat-azonosító megadása esetén elektronikus úton az elektronikus lenyomatról és annak készítése időpontjáról,
az ügyvéd kamarai azonosító száma és az elektronikus lenyomat megadása esetén elektronikus úton az elektronikus lenyomatnak az ellenjegyzési nyilvántartásban tárolttal való egyezőségéről, valamint az elektronikus lenyomat készítése időpontjáról,
az előzetes vizsgálatot lefolytató fegyelmi biztos, országos fegyelmi főbiztos a fegyelmi eljárást lefolytató fegyelmi tanács, valamint az okiratszerkesztés szabályainak megtartását ellenőrző kamarai szerv számára az okiratszerkesztésre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése érdekében az eljárás alá vont ügyvéd által szerkesztett okiratok adatairól adatot szolgáltat.”

A leírt szabályozás kísértetiesen hasonlít a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetése által a 2014. január 27-i közgyűlésen előterjesztett “e-matrica” koncepcióhoz. Ezt a koncepciót és a kapcsolódó Alapszabály-módosítást a BÜK közgyűlése elutasította.

Az Igazságügyi Minisztérium a fenti módosítás nyilvánosságra hozatalát megelőzően a Magyar Ügyvédi Kamara támogatását kérte. A MÜK elnökségi ülésén fél óra alatt kellett a tagságot képviselő vezetőknek döntést hozniuk. A döntés megszületett, a jelenlévők 17:1 arányban támogatták az IM javaslatát.

További tények: az e-matrica rendszer lelkes támogatója dr. Réti László, a BÜK elnöke. A BÜK 2014-et megelőzően 124 millió forintot fektetett már be az e-matrica rendszer kidolgozásába. 2014-ben az e-matrica rendszer üzemeltetésére fél milliárd forintos alaptőkével egy részvénytársaságot kívántak létrehozni. A BÜK közgyűlése az elnök elképzelését heves vita után leszavazta.

A MÜK elnökségi ülésén a tervezett jogszabályhely-módosításról dr. Baranyi Bertold adott tájékoztatást az elnökségi tagoknak. Dr. Baranyi Bertoldot a BÜK foglalkoztatja évi több, mint 2 millió forintos megbízási díj keretében szabályozási szakjogászként, ami azt jelenti, hogy dr. Baranyi Bertold feladata a szabályzatok, határozat-tervezetek összeállítása.

A fentiek alapján nem zárható ki, hogy az IM hirtelen törvénymódosítási szándéka mögött dr. Réti László áll, és a jogszabályhely módosítás szövegét dr. Baranyi Bertold fogalmazta meg. A fentebb hivatkozott 2014. január 27-i BÜK közgyűlési döntésben foglalt tiltás ellenére a BÜK elnöke és (egy kivétellel) a MÜK-be delegált tagjai is megszavazták a törvénymódosítás támogatását.

A törvény módosítása káros az ügyvédség számára.

Felesleges plusz adminisztrációs kötelezettséget jelent, amely más módon (és nem utolsósorban: ingyen is) megoldható. A tervezett rendszer – mint minden elektronikus rendszer – üzemszünetei esetében az e-matrica köteles ügyek nem hajthatók végre, és ez érdeksérelmet okoz mind az ügyvédeknél, mind ügyfeleiknél.
A tervezett ügyfélre hárítandó regisztrációs díj egy újabb kötelezően fizetendő tétel (a cégeljárások illetéke és közzétételi díja, JÜB költsége, az adásvételek tulajdoni lap és földhivatali eljárási szolgáltatási díjai mellé), amely tovább gyengíti az ügyvéd alkupozícióját a saját munkadíjával kapcsolatos megállapodás körében. A díj csak a kamarának jó; az ügyfélnek vagy az ügyvédnek nem.
A rendszer kifejlesztésének, üzemeltetésének költségei várhatóan az ügyvédi kamarákat terhelik majd, így a befizetett tagdíjak ezen része nem használható fel más – a kamarai tagság számára hasznos, előnyös – feladatokra (pl. tagdíjcsökkentés, továbbképzés, érdekvédelem), és magunk kényszerülünk egy általunk elutasított és újabb terhet jelentő rendszert finanszírozni.
Az ügyvéd olyan újabb kötelezettségnek lesz alanya, amellyel munkáját kontrollálhatják majd. Mind a kamara, mind a NAV pontosan láthatja, hány ellenjegyzésre köteles megbízása van egy adott ügyvédnek. Ez felveti azt a kérdést, hol húzódik az ellenőrzés és a vállalkozás szabadságának határa.
A módosítás eredményeként mindazok az ügyvéd kollégák, akik eddig nem rendelkeztek az elektronikus aláíráshoz szükséges eszközökkel, valamint ezen eszközök működtetésének tudásával, ki fognak szorulni az ingatlan adásvételek piacáról, mivel ezentúl nem lehet adásvételi szerződést “egy írógép” segítségével elkészíteni.

A fentiek alapján jelen petícióval

- tiltakozunk az e-matrica bevezetése ellen, és mélységes csalódásunkat fejezzük ki vezetőink eljárásával kapcsolatban, továbbá
- felszólítjuk a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetését, hogy vonja vissza a módosító indítványra vonatkozó hozzájárulását, amelyet a tagság megkérdezése és érdekeinek figyelmen kívül hagyása mellett adott meg, illetve
- kezdeményezze a MÜK és az Igazságügyi Minisztérium előtt a kifogásolt, az új Üt. 45. §-ára vonatkozó módosító indítvány visszavonását.

[signature]

189 signatures